skip to main content

Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма.
Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, issuing body; Тюменский государственный университет. Институт истории и политических наук, issuing body; Нижневартовский государственный университет, issuing body; Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova, issuing body.; Ti͡umenskiĭ gosudarstvennyĭ universitet. Institut istorii i politicheskikh nauk, issuing body.; Nizhnevartovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet, issuing body.

Sevastopolʹ : Filial MGU im. Lomonosova ; Ti͡umenʹ : Institut istorii i politicheskikh nauk, Ti͡umenskiĭ gosudarstvennyĭ universitet ; Nizhnevartovsk : Nizhnevartovskiĭ gosudarstvennyi universitet;Севастополь : Филиал МГУ им. Ломоносова ; Тюмень : Институт истории и политических наук, Тюменскiĭ государственнyĭ университет ; Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет,, 2008]-

Check for online availability

Searching Remote Databases, Please Wait